หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

คุณสมบัติ : 1.เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
                 2.วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล/อิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
                 3.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
                 4.มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ตั้งใจทำงาน และมีความอดทนสูง
                 5.มึีภาวะความเป็นผู้นำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
                 6.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี


Update (0000-00-00)


นักโภชนาการ

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักโภชนาการ
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

คุณสมบัติ : 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
                 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาโภชนาการวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
                 3. มีใจรักงานบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
                 4. มีความอดทนสูง ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
                 5. มีความกระตือรือร้นและพยายามที่จะเรียนรู้ในงาน
                 6. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษUpdate (0000-00-00)


รับสมัครพนักงานประจำโรงพยาบาลฯ

รับสมัครโปรแกรมเมอร์
- จำนวน 2 อัตรา  
- เพศ ช/ญ  
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวะคอมฯ , วิทยาการคอมฯ หรือ ที่เกี่ยวข้อง
- อัตราค่าจ้าง  ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข/สวัสดิการความต้องการอื่นๆ/ลักษณะงานและประสบการณ์
1. มีความรู้ภาษา Delphi , Java , Crystal Report อื่นๆ
2. รู้ระบบฐานข้อมูล SQL Server , My SQL , อื่นๆ
3. มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมหรือทำงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
4. ถ้ามีตัวอย่าง Delphi มาวันสัมภาษณ์ พิจารณาพิเศษ
-มีประกันสังคม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ช่วงเวลาทำงาน 
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.30 น. หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
-ทุกตำแหน่งเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

นักวิเคราะห์ระบบงาน

- จำนวน 1 อัตรา
- เพศ หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , บัญชีเพื่อการบริหาร หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- อัตราค่าจ้าง  ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์
1. ใช้โปรแกรม Visio ได้
2. เขียน Flow chart ได้
3. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
4. มีสัญญาจ้าง 1 ปี
5. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ช่วงเวลาการทำงาน 
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.30 น. หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

นักรังสีเทคนิค
- จำนวน 2 อัตรา
- เพศ ช/ญ อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี สาขา รังสีวิทยา
- อัตราค่าจ้าง  ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์
1. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
2. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
3. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ช่วงเวลาการทำงาน  ตามกะ
-ทุกตำแหน่งเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

พยาบาลวิชาชีพ ER
- จำนวน 2 อัตรา
- เพศ ช/ญ อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
- อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์
1. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
2. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
3. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ช่วงเวลาการทำงาน  ตามกะ
-ทุกตำแหน่งเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

พยาบาลวิชาชีพ OR
- จำนวน 2 อัตรา
- เพศ ช/ญ อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
- อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์
1. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
2. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
3. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ช่วงเวลาการทำงาน  ตามกะ
-ทุกตำแหน่งเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

พยาบาลวิชาชีพ ICU
- จำนวน 2 อัตรา
- เพศหุญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
- อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์
1. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
2. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
3. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ช่วงเวลาการทำงาน  ตามกะ

เภสัชกร
- จำนวน 3 อัตรา
- เพศ ช/ญ อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์
- อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์
1. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
2. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
3. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ช่วงเวลาการทำงาน  ตามกะ
-ทุกตำแหน่งเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

นักเทคนิคการแพทย์
- จำนวน 2 อัตรา
- เพศ ช/ญ อายุ 23 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี สาขา นักเทคนิคการแพทย์
- อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์
1. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
2. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
3. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ช่วงเวลาการทำงาน  ตามกะ
-ทุกตำแหน่งเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

หัวหน้าแผนกการเงิน
- จำนวน 1 อัตรา
- เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์
1. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับด้านการเงินของรพ.มาก่อน
2. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ช่วงเวลาทำงาน 
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.30 น. หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หัวหน้าแผนกแม่บ้านและซักรีด
- จำนวน 1 อัตรา
- เพศ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์
1.มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับด้านแม่บ้าน,การเย็บผ้าพิจารณาพิเศษ
2. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ช่วงเวลาทำงาน 
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.30 น. หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

พนักงานการเงินเร่งรัด
- จำนวน 1 อัตรา
- เพศ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์
1. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
2. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ช่วงเวลาทำงาน 
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.30 น. หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

พนักงานการเงินนอก - ใน
- จำนวน 1 อัตรา
- เพศ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์
1. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
2. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ช่วงเวลาทำงาน  ตามกะ

พนักงานบัญชี
- จำนวน 1 อัตรา
- เพศ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี สาขา การบัญชี
- อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์
1. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
2. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ช่วงเวลาทำงาน 
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.30 น. หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

พนักงานธุรการ
- จำนวน 1 อัตรา
- เพศ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์
1. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
2. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ช่วงเวลาทำงาน 
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.30 น. หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

พนักงานบุคคล
- จำนวน 1 อัตรา
- เพศ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
- เงื่อนไข / สวัสดิการความต้องการอื่นๆ / ลักษณะงานและประสบการณ์
1. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
2. มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ช่วงเวลาทำงาน 
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.30 น. หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Update (0000-00-00)โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี โรงพยาบาลในอุบลฯ


ร่วมงานกับเรา

เรามีความยินดีที่คุณสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้จากเว็บไซด์ หรือ โทร สอบถามรายละเอียดได้ที่ 045-280040 ต่อ 2008 วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.00 ถึง 17.30 น.

แจ้งปัญหาการบริการ