การตรวจวัดระดับภูมิหลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

จองตรวจวัดระดับภูมิหลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19


การตรวจภูมิตอบสนองหลังฉีดวัคซีน COVID-19 หรือหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การตรวจวัดระดับภูมิตอบสนองชนิด IgG (IgG antibody) ต่อ Spike protein ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) เพื่อทราบระดับภูมิตอบสนองของร่างกายภายหลังฉีดวัคซีน COVID-19 หรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การตรวจนี้ เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่ต้องการทราบระดับภูมิตอบสนองต่อการฉีดวัคซีนหรือหลังติดเชื้อ
  • การตรวจนี้ ไม่ได้ใช้เพื่อวินิจฉัยว่ากำลังติดเชื้ออยู่หรือไม่

ช่วงเวลาที่ควรตรวจ

ควรเจาะเลือดตรวจภูมิตอบสนองหลังฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 14-28 วัน (ขึ้นกับชนิดวัคซีนที่ฉีด) แต่ไม่ควรนานเกิน 3 เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจภูมิตอบสนองหลังฉีดวัคซีน COVID-19 หรือหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • กรณีผลการตรวจเป็น Positive ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ติดเชื้อ หรือไม่แพร่เชื้อให้บุคคลอื่น ดังนั้น ยังคงแนะนำให้ปฏิบัติตัวตามแนวทางป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด
  • กรณีผลการตรวจเป็น Negative หลังจากได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เก็บตัวอย่างก่อนการสร้างภูมิตอบสนอง เป็นผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ชนิดของวัคซีน และภาวะการตอบสนองของร่างกายในแต่ละบุคคล 
  • ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใด ออกมาให้คำแนะนำที่แน่ชัด ว่าจะต้องฉีดวัคซีนซ้ำในระยะเวลาเท่าไหร่ หรือภูมิตอบสนองจะอยู่ได้นานแค่ไหน จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม แต่สามารถตรวจติดตามระดับแอนดิบอดีเป็นระยะได้

เงื่อนไขในการใช้บริการ :

  1. การตรวจนี้ เป็นการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกัน โดยไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร
  2. ค่าบริการนี้ รวมค่าแพทย์, ค่าการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล เรียบร้อยแล้ว
  3. เข้ารับบริการได้ทุกวัน

หมายเหตุ:

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Share: