โครงสร้างของระบบประสาทและสมอง

หน้าหลัก / บทความ / โครงสร้างของระบบประสาทและสมอง

โครงสร้างของระบบประสาทและสมอง

ระบบประสาทและสมองเป็นส่วนที่ซับซ้อนและสำคัญของร่างกายมนุษย์ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย การคิด การเคลื่อนไหว และการรับรู้ ต่อไปนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง

ระบบประสาทและสมองเป็นส่วนที่ซับซ้อนและสำคัญของร่างกายมนุษย์ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย การคิด การเคลื่อนไหว และการรับรู้ ต่อไปนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง

ระบบประสาท (Nervous System)

ระบบประสาทแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก คือ

1. ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System – CNS)
– ประกอบด้วยสมอง (Brain) และไขสันหลัง (Spinal Cord)
– ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประมวลผลข้อมูลและการสั่งการ

2. ระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral Nervous System – PNS)
– ประกอบด้วยเส้นประสาท (Nerves) ที่เชื่อมต่อ CNS กับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
– แบ่งย่อยเป็นระบบประสาทซอมาติก (Somatic Nervous System) และระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System)

2.2 ระบบประสาทซอมาติก (Somatic Nervous System)
ควบคุมการเคลื่อนไหวที่เป็นจิตสำนึก (Voluntary Movements)
เชื่อมโยงระหว่าง CNS กับกล้ามเนื้อลาย (Skeletal Muscles)

2.3 ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System)
ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในที่ไม่อยู่ในจิตสำนึก (Involuntary Functions)
แบ่งเป็นสองส่วนย่อย:
– ระบบประสาทซิมพาเทติก (Sympathetic Nervous System)
เตรียมร่างกายสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือการตอบสนองที่รุนแรง เช่น การต่อสู้หรือการหนี (Fight or Flight Response)
– ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (Parasympathetic Nervous System)
ส่งเสริมการทำงานของร่างกายเมื่ออยู่ในภาวะผ่อนคลาย เช่น การย่อยอาหารและการพักผ่อน (Rest and Digest)

สมอง (Brain)

สมองเป็นส่วนสำคัญที่สุดของ CNS และมีส่วนประกอบหลักหลายส่วน ได้แก่:
1. สมองใหญ่ (Cerebrum) แบ่งออกเป็นซีกซ้ายและซีกขวา (Left and Right Hemispheres)
ควบคุมการคิด การตัดสินใจ การรับรู้ การเคลื่อนไหวและความรู้สึก
ประกอบด้วยกลีบสมองหลัก 4 กลีบ (Lobes)
– กลีบหน้าผาก (Frontal Lobe) ควบคุมการตัดสินใจ การคิดเชิงเหตุผล และการเคลื่อนไหว
– กลีบข้าง (Parietal Lobe) รับรู้ความรู้สึกและการรับรู้จากร่างกาย
– กลีบท้ายทอย (Occipital Lobe) การมองเห็น
– กลีบขมับ (Temporal Lobe) การได้ยินและความจำ

2. สมองน้อย (Cerebellum)
– ควบคุมการทรงตัว การประสานงาน และการเคลื่อนไหวที่ละเอียดอ่อน

3. ก้านสมอง (Brainstem)
– ควบคุมการทำงานที่เป็นพื้นฐาน เช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ และการย่อยอาหาร
– ประกอบด้วยเมดัลลา ออบลองกาตา (Medulla Oblongata), พอนส์ (Pons), และมีดิอัพซัลอน (Midbrain)

การทำงานร่วมกันของระบบประสาทและสมอง

ระบบประสาทและสมองทำงานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้องเพื่อควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย ตั้งแต่การเคลื่อนไหว การรับรู้ทางประสาทสัมผัส จนถึงการตอบสนองทางอารมณ์และการคิดเชิงซับซ้อน การสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาท (Neurons) ทำให้เกิดการส่งผ่านข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ด้วยความห่วงใยจาก

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

Share: