แพทย์

Doctor Profile

นพ. เชิญ
พรหมคุปต์

ศัลยแพทย์ระบบประสาทและไขสันหลัง

Doctor Profile

นพ. วันชัย
วงศ์อิศเรศ

ศัลยแพทย์ทั่วไป

Doctor Profile

พจ. ชนินนาถ
รัตชภัทรโสภา

แพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม)
แพทย์แผนจีน (สมุนไพร)

Doctor Profile

นพ. พงศธร
โรจน์ศตพงค์

เวชปฏิบัติทั่วไป

Doctor Profile

พญ. สมฤทัย
โพธิ์งาม

รังสีวินิจฉัย

Doctor Profile

นพ. สุริยง
แผลงงาม

รังสีวิทยาทั่วไป
ภาพวินิจฉัยขั้นสูง