แพทย์

Doctor Profile

พญ. สุรางค์รัตน์
เจียรวิชญ์

อายุรศาสตร์โรคเลือด

Doctor Profile

นพ. ถนอมชัย
โคตรวงษา

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

Doctor Profile

พญ. วิรัมภา
ละแมนชัย

รังสีวิทยาทั่วไป

Doctor Profile

พญ. ชมพูนุท
จุฑานันท์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ