แพทย์

Doctor Profile

นพ. ตรี
หาญประเสริฐพงษ์

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

Doctor Profile

นพ. ศิรพล
ประชากุล

โสต ศอ นาสิก
ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

Doctor Profile

พญ. พัลยมนต์
พุ่มทอง

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ
เวชบำบัดวิกฤติ

Doctor Profile

พญ. ปวีณรัตน์
ลิมปวิทยากุล

อายุรศาสตร์โรคเลือด

Doctor Profile

นพ. พงศธร
พินิจ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

Doctor Profile

นพ. เกียรติพันธุ์
จิตวรวิสุทธิ์

โสต ศอ นาสิก
ศัลยศาสตร์หัวใจ ทรวงอก และหลอดเลือด