ข่าวสารภายในราชเวช

อบรมวิชาการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์

สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีร่วมพิธี
วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

รับมอบกระเช้าขอบคุณ
จาก คุณวิไลพร วงษาพรหม

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

คลินิกแพทย์แผนจีน
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

ตรวจรักษาโดยแพทย์แผนจีนเฉพาะทาง

ยินดีต้อนรับ
นายแพทย์ ณัฐดนัย ไชยสินธ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ปั่นปันบุญ
สองล้อสองแผ่น จากน้ำยืนสู่จอมกะสาน

สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

ราชเวชฯ
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562

สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

ราชเวชฯ
เปิดจุดรับบริจาคโลหิต

สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

ราชเวชฯ
ร่วมใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีร่วมพิธี
วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี