ส่องกล้องทางเดินอาหาร
Gastroscopy & Colonoscopyเงื่อนไข :
      1. ราคานี้รวมค่าแพทย์สำหรับทำหัตถการส่องกล้อง, ค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการทางพยาบาลสำหรับการทำหัตถการส่องกล้องเพื่อตรวจคัดกรองเท่านั้น
      2. ราคานี้ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบว่าความผิดปกติ
      3. ราคานี้ไม่รวมค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจ
      4. ราคานี้ไม่สามารถระบุแพทย์ที่ต้องการตรวจได้
      5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้อีก