ตรวจรายชื่อการจองวัคซีน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
การจองสิทธิวัคซีนทางเลือก

 • ท่านจะต้องชำระค่าจองสิทธิวัคซีนทางเลือก ("ค่าจองสิทธิ") เป็นเงินจำนวน 1,650.- บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สำหรับวัคซีนจำนวน 1 เข็ม
 • ท่านสามารถชำระค่าจองสิทธิ โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ 256-445059-7 บจก.ราชเวชอุบลราชธานี
 • ท่านจะสามารถเข้ารับบริการได้ คาดว่าจะอยู่ในช่วงระหว่างไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ของปี พ.ศ.2564 และไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) ปี พ.ศ.2565 ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการจัดสรรวัคซีนให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงกำหนดการรับบริการที่แน่นอนอีกครั้ง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการให้บริการกับท่านที่ชำระค่าจองสิทธิให้แก่บริษัทฯครบถ้วนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทตามความเหมาะสม
 • การชำระเงินค่าจองสิทธิดังกล่าว เป็นความสมัครใจและยินยอมของท่าน
 • บริษัทฯ ของสงวนสิทธิในการจัดสถานที่เพื่อให้บริการแก่ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการนำเงินค่าจองสิทธิที่ได้รับจากท่านมาแล้ว ไปบริหารจัดการเพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดีและเหมาะสม
 • ท่านสัญญาว่าจะไม่นำวัคซีนทางเลือก ที่ได้จากการจองสิทธิกับบริษัทฯ ไปจำหน่าย จ่าย หรือโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นในทางการค้าหรือหากำไร ทั้งนี้ หากบริษัทฯตรวจสอบพบว่าท่านกระทำความผิด บริษัทฯมีสิทธิยกเลิกสัญญานี้ได้ทันทีและสามารถรับเงินค่าจองสิทธิวัคซีนที่ท่านได้ชำระให้กับบริษัทฯ ได้ด้วยรวมทั้งท่านต้องชำระค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
 • บริษัทอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง วัน และ เวลานัดหมาย ฉีดวัคซีน ให้กับท่านได้ 1 ครั้ง เท่านั้น โดยท่านต้องแจ้งความประสงค์ให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าก่อนวัน เวลา นัดหมาย อย่างน้อย 7 วัน ( ภายหลังที่มีการกำหนดวันเวลานัดหมาย )
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ต้องคืนเงินค่าจองสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้
 1. ท่านไม่สามารถเข้ารับบริการตามวันและเวลานัดหมาย หรือภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
 2. ท่านไม่ประสงค์จะรับบริการจากบริษัทฯ แล้ว ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
 3. ท่านได้รับวัคซีนจากโรงพยาบาลหรือสถานที่อื่นเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน ก่อนวันที่นัดรับการบริการกับบริษัทฯ
 • ยกเว้นกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯจะคืนเงินค่าจองสิทธิให้กับท่าน ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ ยินดีจะคืนเงินค่าจองสิทธิที่ได้รับจากท่านภายใน 30 วัน หลังหักค่าดำเนินการไม่เกินร้อยละ 3 ของค่าจองสิทธิ (ถ้ามี) ผ่านช่องทางที่ท่านชำระเงินค่าจองสิทธิให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและระยะเวลาการคืนเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการให้บริการทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ท่านยินยอมให้บริษัทฯเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านและ/หรือพนักงานของท่าน ไม่ว่าจะในฐานะส่วนตัวหรือเป็นตัวแทนของพนักงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองสิทธิวัคซีน และ/หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ถือเป็นการละเมิดแต่อย่างใด
 • ข้อกำหนดดังกล่าว ถือเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับท่าน ทั้งสองฝ่ายจะเก็บไว้เป็นความลับ ห้ามมิให้มีการเปิดเผยแก่ผู้อื่นทราบ จนกว่าจะได้รับการอนุญาตจากอีกฝ่ายหนึ่ง หากมีผลเสียหายเกิดขึ้นท่านจะต้องชำระค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวทั้งโดยตรงและทางอ้อม

Copyright © 2019 RAJAVEJ Medical Group